Fotowoltaika Białystok — Informacja dotycząca ochrony środowiska

Stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zakazane jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady.

Zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny przekaż zgodnie z obowiązującymi przepisami do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego.

Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Punkty zbierania zużytego sprzętu prowadzą m.in.: producenci, dystrybutorzy tego sprzętu, gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości, zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Informacje o najbliżej zlokalizowanych punktach zbierania można znaleźć na stronach internetowych urzędów gminnych i miejskich.

Sprzęt zebrany w opisany sposób trafia do profesjonalnych zakładów przetwarzania, w których usuwane są niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, a pozostałe składanki poddawane są procesom utylizacji, odzysku i recyklingu.

Postępując zgodnie z powyższymi zasadami przyczyniasz do zmniejszenia wykorzystania zasobów naturalnych, a także zapobiegasz możliwym szkodliwym konsekwencjom dla środowiska naturalnego takim jak zanieczyszczenie i skażenia, a także chronisz zdrowie ludzkie.